Auteursrechten, leverings- en betalingsvoorwaarden

1.In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Image: Image fotografie, vormgeving en promotie en/of Imagefoto.nl. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6.231 BW. Foto: de stoffelijke drager, door Image aan de wederpartij geleverd, waarop een fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, duplicaat, polaroid, digitaal bestand op cd-rom of dvd.

2.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord, van aanneming van werk, op alle rechtsbetrekkingen tussen Image en een wederpartij, ook na het beëindigen van een overeenkomst. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden alleen, indien en voor zover door Image schriftelijk bevestigd, en gelden slechts voor de daarop betrekking hebbende transactie. Algemene voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd, worden door Image uitdrukkelijk van de hand gewezen

3.Alle offertes en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, en gebaseerd op de eventueel bij aanvraag of op het tijdstip van koop/opdracht verstrekte gegevens. Image heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De opgegeven prijzen gelden voor aflevering van goederen in het pand waar Image zijn bedrijf uitoefent en zijn exclusief omzetbelasting, en inclusief verpakkingskosten, echter met dien verstande dat indien naar oordeel van Image speciale verpakking benodigd is, Image hiervoor extra kosten in rekening kan brengen. De opgegeven prijzen zijn in Nederlandse valuta. Gegevens zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht; er zijn derhalve niet bindend. Alle transacties worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien zich prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld tengevolge van verhoging van rechten en/of accijnzen, fabrieksprijzen, valuta, loonsverhogingen etc., dan behoud Image het recht voor om het prijsverschil aan de wederpartij door te berekenen. Zijnerzijds zal de wederpartij echter het recht hebben, mits Image dit binnen drie dagen na kennisneming van de prijsverhoging aangetekend wordt meegedeeld, om de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde, op basis van de prijzen die golden voor de verhoging. Bij samengestelde prijsopgaven heeft Image niet de verplichting tot levering van een gedeelte tegen een proportionele prijs. Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de bij Image gebruikelijke vergoeding van toepassing. Image heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

4.Levering geschiedt in het pand waar Image zijn bedrijf uitoefent. Leveringen zijn vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de wederpartij. Ook wanneer franco levering is overeengekomen, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-, brand- en waterschade, diefstal of verduistering) tijdens het vervoer geleden. Indien niet is overeengekomen dat een foto in het bezit van de wederpartij blijft, heeft deze onverwijld na het gebruik voor kosteloze retournering aan Image zorg te dragen. Bij foto’s eindigt het risico voor de wederpartij op het moment dat de foto's door Image onbeschadigd retour worden ontvangen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Image. Indien een foto niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan Image is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd. In geval van vermissing of beschadiging van een foto is een vergoeding verschuldigd van: minimaal € 700,00 voor een dia, negatief of polaroidfoto; minimaal € 100,00 voor een afdruk of duplicaat. Onder beschadiging wordt mede verstaan het aanbrengen van notities of reproduktieaanduidingen op foto's.

5.Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Image vastgesteld. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding. Indien Image en de wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Image het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

6.In geval van annulering van een opdracht heeft image recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met nog niet gemaakte kosten.

7.Door Image geleverde goederen, welke niet voldoen aan de eisen en/of toleranties hieraan door tekening of norm gesteld, worden, indien de wederpartij aantoont dat deze artikelen door hem dientengevolge niet te verwerken zijn, door Image teruggenomen en vervangen, of de wederpartij wordt door Image gecrediteerd. Gebreken bij een deel van de goederen of diensten geven niet het recht tot afkeuring van het totaal der geleverde goederen of verleende diensten. De verplichting tot levering vervalt in alle gevallen van overmacht van welke aard dan ook, daaronder begrepen werkstaking en het niet aan hun verplichtingen voldoen van onze leveranciers. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid tot vergoeding van enigerlei schade, ontstaan door te late of incomplete levering. Te late levering kan slechts in onderling overleg het annuleren van een order tot gevolg hebben.

8.Indien toestemming tot gebruik van een fotografisch werk wordt verleend, omvat dit uitsluitend het recht tot eenmalig gebruik in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van Image. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publikatie en/of omschreven doel en/of oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

9.Elk gebruik van een foto dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Image. Bij inbreuk komt Image, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste drie maal de bij Image gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van € 225,-.

10.De naam van Image dient duidelijk bij een gebruikte foto te worden vermeld, of met een verwijzing naar de foto in de publikatie te worden opgenomen. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder het recht op schadevergoeding) te verliezen, van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publikatierechten. Bij publikatie van een fotografisch werk dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publikatie aan Image te doen toekomen.

11.De wederpartij of elke derde die een fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden. Image is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen. Image is niet aansprakelijk voor schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van image of door Image ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. 

12.Indien de oplage van een uitgave in discussie is en indien deze mede bepalend is voor de toepasselijke vergoeding, heeft Image het recht om voor zijn rekening door een accountant de boeken van de wederpartij op dit punt te laten controleren. Bij geconstateerde afwijking komen de kosten van de accountant voor rekening van de wederpartij

13.Het auteursrecht van door Image ontworpen of vervaardigde reclameteksten, advertenties, schetsen, werktekeningen, litho's, foto's, modellen, etc. blijft bij Image berusten, ook wanneer de wederpartij een order heeft geplaatst die hierop betrekking heeft, en deze aan hem is gefactureerd. Het is de wederpartij niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Image wijzigingen van welke aard dan ook aan te brengen of te laten aanbrengen in door Image ontworpen of vervaardigde reclameteksten, advertenties, schetsen, werktekeningen, litho's, foto's, modellen, etc. Toekomstige, huidige en vroegere wederpartijen zijn niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Image hiertoe verkregen te hebben, gebruik te maken danwel te doen maken van door Image ontworpen of vervaardigde reclameteksten, advertenties, schetsen, werktekeningen, litho's, foto's, modellen, etc. voor een ander doel dan door Image is opgegeven, op straffe van een schadevergoeding van € 4.500,00 aan Image per incidentele overtreding, onverminderd het bepaalde in de auteurswet. Elke afzonderlijke overtreding of hiermee verband houdende reclameactiviteit, door of namens toekomstige, huidige of vroegere wederpartijen bedreven, wordt als een incidentele overtreding in de zin van dit artikel beschouwd

14.Image is nimmer verplicht tot vergoeding van middelijk of onmiddellijk geleden schade, ontstaan door gebreke aan geleverde goederen of verrichte diensten. Evenmin is Image aansprakelijk voor schade, tijdens het door Image afleveren van goederen of diensten aan of in percelen of transportmiddelen van de wederpartij of derden toegebracht, noch voor schade tijdens die aflevering toegebracht aan andere goederen welke zich ten tijde van de aflevering in de nabijheid van de plaats van aflevering bevonden. Image is nimmer verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten etc.) door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten. Evenmin aanvaardt Image aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook ontstaan tengevolge van niet door Image verrichte handelingen aan door Image geleverde produkten. De wederpartij vrijwaart Image voor alle gevolgen, schade en/of kosten, waaronder die van verdediging, experts, etc., indien tijdens de uitvoering van de opdracht of op enig moment daarna mocht blijken, dat een ander dan de wederpartij rechten kan doen en doet gelden op ten behoeve van die opdracht gereproduceerde of anderszins verwerkte zaken, waarop copyright of andere auteursrechten van toepassing zijn. Het risico van vergissingen en/of onjuiste plaatsingen van advertenties etc. welke niet schriftelijk aan Image zijn opgegeven is geheel voor rekening van de wederpartij. Schriftelijk aan Image opgegeven advertenties etc. alsmede plaatsingsdata worden als zodanig behandeld en doorgestuurd naar het desbetreffende medium, Het risico van vergissingen en/of onjuiste plaatsingen is daarna eveneens voor rekening van de wederpartij; Image is niet verplicht tot vergoeding van enige hieruit voortvloeiende schade. Gegevens omtrent het aangebodene, zoals eigenschappen, maten, kleuren, afbeeldingen, etc., zijn voor image niet bindend, maar worden door image te goeder trouw verstrekt.

15.Foto's blijven eigendom van Image. De wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen of dit uit de aard van de overeenkomst blijkt. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de wederpartij geen recht op overdracht van negatieven, of ander origineel materiaal, of duplicaten daarvan. De eigendom van de foto's blijft in ieder geval berusten bij Image en geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Image dan ook.

16.Voor geleverde goederen met fabrieksgarantie gelden de door de fabriek vastgestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen, ook bij dienstverlening, wordt door Image geen garantie verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

17.Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Image te worden meegedeeld. Image heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden.

18.Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de wederpartij in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Is de wederpartij in verzuim of schiet hij op andere wijze in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op het auteursrecht daaronder begrepen, komen alle redelijke kosten ter verkrijgen van voldoening buiten recht voor zijn rekening. Indien aannemelijk is dat Image hogere kosten heeft gemaakt of meerwerk heeft moeten verrichten, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en dit meerwerk voor vergoeding door de wederpartij in aanmerking. De wederpartij zal de factuur van Image op onjuistheden controleren. Indien de wederpartij niet binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Image heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de wederpartij op reclamatie.

19.Elke levering, ook een levering van een deel of verscheidene delen van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd. Image behoudt zich het recht voor om van de koper of opdrachtgever voor of tijdens de behandeling van diens opdracht(en) de betaling van een of meer voorschotten te verlangen, alvorens de uitvoering van diens opdracht voort te zetten. Betalingen dienen in Nederlandse valuta te geschieden. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van door Image toegezonden facturen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen welke niet uitdrukkelijk door Image zijn toegestaan. Image is altijd gerechtigd, alvorens tot levering over te gaan of voort te gaan met leveren, naar oordeel van Image voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de koper of opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer wanneer krediet is bedongen. Weigering van de koper of opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen, geeft Image het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd rechten van Image op vergoeding van reeds geleverde diensten, onkosten, bedrijfsschade en winstderving. Voorschriften, van welke autoriteit dan ook, die het gebruik van de te leveren of reeds geleverde goederen of diensten verhinderen, brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van de koper of opdrachtgever. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan. De vordering tot betaling van de gehele verschuldigde som is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, wanneer van de koper of opdrachtgever faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling wordt of is aangevraagd, wanneer enig beslag op de goederen of vorderingen van de koper wordt gelegd en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of -voorzover de koper een rechtspersoon is-wordt ontbonden.

20.Eventuele reclames, zowel op levering van goederen of verleende diensten als op factuurbedragen, dienen binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen, diensten of facturen per aangetekend schrijven bij Image te zijn ingediend, onder nauwkeurige omschrijving van datgene waarop de reclame betrekking heeft. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde kunnen zij niet aanvaard worden, en wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Wanneer Image van oordeel is dat een reclame terecht is ingediend, heeft Image het recht hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan de wederpartij, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder verplichting van de wederpartij Image het verkeerd of ondeugdelijk geleverde te retourneren. Image is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betreffende wederpartij op het ogenblik van het indienen van de reclame aan al zijn op dat moment jegens Image bestaande verplichtingen, uit welke overeenkomst tussen hem en Image dan ook voortvloeiende, heeft voldaan, dit alles behoudens het gestelde omtrent garantiebepaling. Reclames leiden niet tot opschorting van de betalingsverplichting en geven geen recht op aftrek van enigerlei compensatie, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen

21.Zolang van een wederpartij geen volledige betaling van door Image aan hem verrichte leveringen van goederen is ontvangen, blijven de geleverde goederen, voor rekening en risico van de wederpartij, eigendom van Image. Wanneer de wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de geleverde goederen of verleende diensten niet nakomt, is Image zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst ook zonder rechtelijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Image tot het vorderen van vergoedingen van geleverde en in bestelling en/of bewerking genomen goederen, verleende diensten, bedrijfsschade, winstderving en interest. De wederpartij is verplicht de niet tijdig betaalde goederen op eerste aanmaning aan Image af te staan, en image toe te staan de ruimte waar deze zijn opgeslagen te betreden om de goederen terug te nemen.

22.Indien de wederpartij inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor Image niet bindend voorzover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden, behoudens uitdrukkelijke instemming van Image met die inkoopvoorwaarden.

23.De eigendom van de door Image aan de wederpartij afgeleverde en af te leveren zaken gaat eerst op de wederpartij over nadat deze aan Image alles heeft voldaan, wat aan Image verschuldigd is ter zake van uit hoofde van enige overeenkomst door Image afgeleverde en af te leveren zaken, alsmede ter zake van daarmee samenhangende verrichte of (nog) te verrichten werkzaamheden. Daaronder niet alleen begrepen de koopprijs, maar ook eventuele renten en kosten. Alsmede hetgeen de wederpartij verschuldigd is uit hoofde van schadevergoeding en/of contractuele boete wegens het niet nakomen van enige overeenkomst als in deze tekst vermeld.

24.Afwijkingen van deze voorwaarden, door Image te eniger tijd toegepast ten voordele van de wederpartij, geven de wederpartij nimmer het recht zich daarop later te beroepen, of de toepassing van dergelijke afwijking als voor hem vaststaand voor zich op te eisen. Op iedere overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Lisse, juli 2005.

Image fotografie, vormgeving en promotie.
Kvk Rijnland nr. 280.95.909

Over ons

Enthousiast, inlevend, creatief en ondernemend. Dat is onze kern!

Werk

Van theater tot brouwerij en van boeken tot industriële robots.

Nieuws

Updates over onze activiteiten en nieuwe projecten.

'imagination is the beginning of creation!'

Portfolio

Wij vertalen de kern van een bedrijf, concept of product naar een herkenbare uitstraling. Van idee tot realisatie. Dat gaat bij ons veel verder dan alleen een logo, beeld of website. Het gaat om de totale beleving.

Informatie

'Logic will get you from A to Z; imagination will get you everywhere.'

We horen je graag!
Contact

Heereweg 124
2161 BN LIsse
www.image-lisse.nl